Válaszolj és nyerj egy Xiaomi Mi Smart Band 5 okoskarkötőt!

A „Válaszolj és nyerj egy Xiaomi Mi Smart Band 5 okoskarkötőt!” nyereményjáték szabályzata

1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Rocket Smart (Cg. 01-09-370744, 1036 Budapest, Bécsi út 85.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Válaszolj és nyerj egy Xiaomi Mi Smart Band 5 okoskarkötőt!” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

2. A nyereményjáték 2020. október 26.-től 2020. november 2. 23:59-ig („Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre Rocket Smart Facebook oldalán. A Nyereményjáték során a Szervező egy kérdést tartalmazó bejegyzést tesz közzé a Rocket Smart Facebook oldalon 2020. október 26-án. A Játékosnak a bejegyzés értelmében a bejegyzés alatti komment szekcióban kell helyesen válaszolnia a bejegyzésben feltett kérdésre. Az a Játékos, aki a Rocket Smart Facebook oldalán közzétett játékra felhívó poszt alatti komment szekcióban helyes választ ad, részt vesz sorsoláson. A Játékos a komment elküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

3. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött komment elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban, tehát csak egy alkalommal küldhet kommentet, az ismételt komment nem vehető figyelembe; a Szervező kizárólag a Játékos első válaszát veszi figyelembe. A komment elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje. A komment törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

4. A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzat 17. pontjában leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat a Rocket Smart Facebook oldalának Jegyzetek szekciójában érhető el.

5. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

6. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

7. Valamennyi játékos, aki a jelen Szabályzat 2. pontjában részletezett módon elküldi kommentjét, részt vesz egy sorsoláson, melyen a nyeremény egy Xiaomi Mi Smart Band 5 aktivitásmérő okoskarkötő („Nyeremény”).

8. A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált a Nyereményjátékra. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

9. A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékosok között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg egy nyertes Játékost és egy tartalék nyertes Játékost sorsol ki. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

10. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a Rocket Smart Facebook oldal bejegyzés alatti komment szekciójában közli a Játékosokkal, majd a Szervező privát üzenet formájában felkeresi a nyertes Játékost a nyeremény átvételi módjának tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 3 (három) naptári napon belül kötelesek a Szervezőnek a Facebook-on keresztül privát válasz üzenetben visszaigazolniuk a nyeremény átvételi szándékukat és közölni a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat.

11. A nyeremények utáni adózás: A Nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosnak. A Szervező, mint kifizető által nyereményként átadott Xiaomi Mi Smart Band 5 aktivitásmérő okoskarkötő készülék a hatályos Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény („Szja. törvény”) alapján verseny, vetélkedőből származó adóköteles juttatásnak számít. A Nyeremény után a Szervező viseli a személyi jövedelemadót (szja-t). A Nyertesnek adóbevallási, adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

12. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a nyertes Játékos nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

13. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt.

14. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.

15. Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

16. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb Játékos által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Rocket Smart és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Rocket Smart megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Játékost vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a Nyereményjátékból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.

17. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:
A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Rocket Smart) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

  • Az adatkezelés célja
  • Az adatkezelés jogalapja
  • A kezelt személyes adatok köre
  • Az adatkezelés időtartama

A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a részvételi feltételek ellenőrzése, a Nyereményjáték lebonyolítása.

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Játékos e-mail címe:
A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).
A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek.
A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette.

Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékost megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
b) személyes adatainak helyesbítésének joga,
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint
e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.

Hozzáférés joga: A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak valamelyike teljesül. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: A Játékos – az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén – továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A joggyakorlásra vonatkozó rendelkezések: A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: hello@rocketsmart.hu

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervezőhöz lehet fordulni: Rocketboy Kft., 1036 Budapest, Bécsi út 85., hello@rocketsmart.hu
Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2020. október 25.

Főmenü